Conference Contribution Details
Mandatory Fields
Sinéad Ní Ghuidhir
Tumoideachas 2015
FCÁT i nGaelcholáistí
Luimneach
Conference Paper
Optional Fields
15-MAY-15
16-MAY-15
FCÁT sna Gaelcholáistí - Scéal Dhá Scoil Níos minicí ná a mhalairt, níl an Ghaeilge mar mháthair theanga ag scoláirí i nGaelcholáistí, agus mar sin tá siad ag fáil a gcuid oideachais trí T2.  Tá Foghlaim Chommhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT) in úsáid mar mhodh teagasc teangacha agus ábhar le fad an lá anois agus rath ar an modh seo go forleathan, ar bhealaí éagsula.  (Ruiz de Zaribe & Catalan, 2009). Scáth théarma is ea FCÁT a chuimsíonn saghasanna agus cineálacha éagsúla den tumoideachas. Agus múinteoirí ag múineadh a n-ábhar féin i dtimpeallacht thumoideachais sna Gaelcholáistí, titeann an dualgas orthu téarmaíocht agus litearthacht an ábhair sin a mhúineadh, chomh maith le coincheapa agus topaicí an tsiollabais a bhaineann leis an ábhar. (An Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta, An Roinn Oideachais agus Scileanna, 2011 l.35). Chun na gnéithe seo a tharraingt le chéile, ní mór feasacht na múinteoirí i dtaobh na litearthachta agus an deachleachtais a ardú, agus cúram a dhéanamh den oiliúint a bhaineann leis an dualgas sin. Tá scríofa ag Harris, agus ag Lindsay & Ball go bhfuil  oiliúint múinteoirí FCÁT-sainiúil lárnach i rath na gcláracha FCÁT.  Sa pháipéar seo - déantar cur síos ar  oiliúint inseirbhíse  a tugadh do dhá  fhoireann i nGaelcholáistí uirbeacha. Cuireadh cúrsa FCÁT ar fáil sa dá scoil agus bhain gach duine cáilíocht  Cambridge i FCÁT amach  ag deireadh an chursa. Taighde cáiliochtúil atá anseo a dhéanann iniúchadh ar thuairimí na múinteoirí i ndáil leis an gcoincheap agus leis na modhanna a bhaineann le FCÁT, agus ar a dtaithí leis an gcur chuige ina gcleachtas féin.  Déantar tuairisciú ar na buntáistí, ar an tairbhe agus ar na constaicí atá ann do na múinteoirí agus iad ag múineadh na n-ábhar scoile trín dara theanga, agus ag cur modhanna FCÁT  agus an deachleachtais i bhfeidhm sna seomraí ranga.  Tá dualgas ar gach múinteoir litearthacht a ábhair a mhúineadh, maraon le coincheapa agus topaicí an tsiollabais. Tá seo amhlaidh i dtimpeallacht thumoideachais sna Gaelcholáistí, chomh maith le gach scoil eile. Ní mór aird a dhiriú ar litearthacht agus ar an deachleachtas, agus cúram a dhéanamh den oiliúint sa réimse sin. Déantar cur síos anseo ar  oiliúint inseirbhíse foirne uile i ndá Ghaelcholáiste. Tuaisirscítear ar bhuntáistí, ar thairbhe agus ar chonstaicí do na múinteoirí agus iad ag múineadh trín dara theanga, ag cur modhanna FCÁT  agus an deachleachtais i bhfeidhm sna seomraí ranga.  Teachers are required to teach the literacy of their subject as well as the concepts and topics outlined in the syllabus. This is true of all teachers, none more so than in the immersion setting of Gaelcholáistí. Attention must be paid to literacy and best practice, and to the professional development of teachers in this area.  A CLIL inservice module was was given to staff in two Gaelcholáistí. This paper describes the  advantages, benefits and obstacles encountered by the teaching staff as they teach through L2, and implement CLIL in their classrooms. 
Publication Themes