Conference Publication Details
Mandatory Fields
Sinéad Ní Ghuidhir
Clare and Limerick Education Conference
An Drámaíocht agus an Ghaeilge Labhartha
2014
March
Published
0
()
Optional Fields
Gaeilge drámaiocht cead cainte cumarsáid ó bhéal
Dr. Kevin Haugh
71
78
In 2011, sheol an Roinn Oideachais agus Scileanna Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta, stráitéis a bhfuil mar sprioc aici ‘nach bhfágfaidh aon duine óg an scoil gan bheith ábalta léamh agus cumarsáid a dhéanamh ó bhéal’ (Ruairí Quinn, Aire na Roinne Oideachais agus Scileanna, 2011, nóta ón Aire, cló tiubh leis an údar)Aithnítear freisin sa Straitéis go bhfuil riachtanais fhoghlama ar leith ag foghlaimeoirí i scoileanna Gaeilge, sé sin na scoileanna ina ndéantar an teagasc trí mheán na Gaeilge, mar ‘beidh na foghlaimeoirí seo ag forbairt a gcumais chun labhairt, léamh agus scríobh i nGaeilge agus i mBéarla freisin.’ (ibid., l.12)Luann an Straitéis freisin go ‘leagann siollabas na Gaeilge béim ar fhorbairt chumas na scoláirí chun an teanga a labhairt’ (l. 59) i measc rudaí eile, agus luaitear go sonrach sa Stráitéis gur gá an siollabas agus an measúnú a chur in oiriúint ar bhealach atá cuí chun go forbrófar raon iomlán na scileanna litearthachta, ‘bunaithe ar fhorbairt an chumais labhartha’ (l. 60)I dTuarascáil an Phríomhchigire, 2010-2012, (BÁC, 2013) luaitear go mba léir ‘nach raibh na deiseanna do dhaltaí feidhmiú go neamhspleách nó go comhoibríoch
– scileanna foghlama ríthábhachtacha araon – chomh feiceálach céanna sna seomraí ranga.’ (l. 78). Deritear an freisin go bhfuiltear ag súil ‘go gcothófar cainteoirí muiníneacha Gaeilge’ (l. 86) mar thoradh ar an nuashonraíocht don Ghaeilge a thiocfaidh i bhfeidhm leis an Sraith Sóisearch Nua i 2015, agus anuas air sin, áitítear sa Tuarascáil gur ‘chóir cur chuige réamhghníomhach a ghlacadh i gcur chun cinn na teanga agus thiocfadh uaidh seo go … méadófaí féinmhuinín agus spéis in úsáid na teanga agus go mbeadh an ghnóthachtáil i gcoitinne níos fearr.’ (ibid. p88)
Grant Details
Publication Themes