Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Xiaowei Liu, Jianghong Shi, Hui Zhang, Xinmin Zhan, Genxiang Shen, Shuangqing Hu
2014
Unknown
Journal Of Environmental Quality
Estimating Estrogen Release and Load from Humans and Livestock in Shanghai, China
Published
()
Optional Fields
43
568
577
Grant Details
Publication Themes