Conference Publication Details
Mandatory Fields
Shen Zhang, Chaosheng Zhang, Licheng Zhang, Xiaoqing Xu, Xibao Chen, Lijun Wang.
XVIII Pacific Science Congress, June 5-June 12, 1995, Beijing, China.
Biogeochemical characteristics of trace heavy metals in the Changjiang River, China. In
1995
June
Unpublished
0
()
Optional Fields
Grant Details
Publication Themes