Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Lijun Wang, Chaosheng Zhang, Shen Zhang, Nengjian Chen, Liu Yang
1998
Unknown
Acta Geographica Sinica
Geochemical characteristics of rare earth elements in the Zhujiang River in Guangzhou (in Chinese)
Published
()
Optional Fields
53
5
453
462
Grant Details
Publication Themes