Book Chapter Details
Mandatory Fields
Shen Zhang, Lijun Wang, Chaosheng Zhang, Shujuan Liu, Yuqi Wang, Xiuxia Li, Jingxin Sun, Xinzhen Qian.
1994
Modern Nuclear Analysis Technology and Its Applications in Environmental Sciences
Technology of neutron activation analysis and environmental geochemistry of REE
Atomic Press,
Beijing
Unpublished
0
Optional Fields
Grant Details
Publication Themes