Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Rytkönen, A. K., Vaara, M., Nethanel, T., Kaufmann, G., Sormunen, R., Läärä, E., Nasheuer, H. P., Rahmeh, A., Lee, M. Y.W.T., Syväoja, J., and Pospiech, H.
2007
Febs Journal
Distinc­tive activities of DNA polymerases alpha, delta, and epsilon during human DNA replication
Published
()
Optional Fields
273
2984
3001
1742-464X
Grant Details
Publication Themes